Verkeer- en vervoerplan 2030 klaar voor inspraak

In het Verkeer- en vervoerplan 2030 staat de visie van het college van burgemeester en wethouders over hoe Amersfoort ook in de toekomst bereikbaar blijft. Dit plan is tot stand gekomen door een actieve bijdrage van inwoners en Amersfoortse belangenorganisaties. Het college heeft het plan vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt van 6 maart tot 17 april 2013. Daarna wordt het Verkeer- en vervoerplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Om Amersfoort ook in de toekomst bereikbaar te houden staan in het Verkeer- en vervoerplan activiteiten en maatregelen die de bereikbaarheid en mobiliteit in de stad mogelijk maken. Een van de uitgangspunten is een keuzevrijheid in de mogelijkheden voor reizen en de beschikbaarheid van alternatieven ter vervanging van de huidige autoverplaatsingen. Een ander uitgangspunt is een meer duurzame benadering van mobiliteit, waarbij de opties voor fiets en openbaar vervoer worden vergroot.

Aansluiten bij de wensen van de gebruiker
Het stimuleren van gedragsverandering bij inwoners kan bijdragen aan een duurzame, leefbare en bereikbare stad. Amersfoort wil dat men straks een bewustere keuze kan maken voor een passend vervoermiddel. Verkeer- en vervoermogelijkheden moeten daarom zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de gebruikers.

Wijkgericht
Iedere wijk in de stad is uniek en daarom is een gebiedsgerichte aanpak het meest passend. Dit betekent dat binnen bepaalde wijken een keuze voor een bepaald vervoermiddel meer voor de hand ligt, zonder dat andere vervoermiddelen onmogelijk worden gemaakt.Inspraakprocedure

Het Verkeer- en vervoerplan ligt vanaf 6 maart ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Stadhuisplein 1. Het plan is ook te downloaden van www.amersfoort.nl/mobiliteit2030.  Reacties op de nota kunnen tot 17 april worden gemaild aan Eric van Duijn, senioradviseur Verkeer en Vervoer, e-mail: e.vanduijn@amersfoort.nl. Op basis van alle reacties wordt bekeken of het Verkeer- en vervoerplan op punten nog moet worden aangepast of aangevuld. Na besluitvorming door de raad wordt de visie in deelplannen uitgewerkt tot concrete acties.

Laat wat van je horen